80 59 4683 021

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون دستگاه‌های گازسنج محلی است که برای تنظیم و تعیین دقت و صحت اندازه‌گیری دستگاه‌های گازسنج استفاده می‌شود. در این آزمایشگاه، دستگاه‌های گازسنج با استفاده از گازهای مرجع و استاندارد، کالیبره و تنظیم می‌شوند تا اندازه‌گیری صحیحی از غلظت گازها را به ما ارائه دهند.

سپهر گاز کاویان آزمایشگاه کالیبراسیون انواع آنلایزرها و دتکتورهای گازی همراه با گواهینامه ISO17025 می باشد.

در آزمایشگاه کالیبراسیون سپهر گاز کاویان ، ابتدا گازهای مرجع یا استاندارد که دقیقاً غلظت آن‌ها مشخص است، به کار می‌روند. این گازها معمولاً با غلظت‌های مختلف در اختیار آزمایشگاه قرار می‌گیرند. سپس، دستگاه‌های گازسنج با استفاده از این گازهای مرجع کالیبره می‌شوند.

آزمایشگاه سپهر گاز گاویان توسط اشخاص متخصص و مجرب اداره می‌شود که دارای دانش فنی و استانداردهای مربوط به این فرآیند هستند.

کالیبراسیون آنلایزرها

کالیبراسیون آنالایزرها، فرایند تنظیم و تطبیق آنالایزرها با استانداردها و مقادیر مشخص است. آنالایزرها دستگاه‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری و تجزیه ترکیبات شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی در نمونه‌ها استفاده می‌شوند. به طور معمول، آنالایزرها نیاز به کالیبراسیون دوره‌ای دارند تا دقت و صحت اندازه‌گیری‌هایشان حفظ شود. فرآیند کالیبراسیون آنالایزرها شامل مقایسه دقیق مقادیر اندازه‌گیری شده توسط آنالایزر با استانداردهای معتبر و اعمال تصحیح‌های لازم است. این تصحیح‌ها شامل تنظیم پارامترهای آنالایزر (مانند اعمال ضریب تبدیل، تصحیح خطاها و ضریب‌های کالیبراسیون) است تا دقت و صحت اندازه‌گیری به حداکثر برسد.

کالیبراسیون دتکتورها

کالیبراسیون دتکتورها نیز برای حفظ صحت و دقت اندازه‌گیری در آنالیزرها استفاده می‌شود. دتکتورها نقش کلیدی در تشخیص و تجزیه ترکیبات در نمونه‌ها دارند. هدف اصلی کالیبراسیون دتکتورها، تنظیم و تطبیق آنها با استانداردها و مقادیر مشخص است تا دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها حفظ شود.