80 59 4683 021

خواص گاز کربن دی اکسید

خواص گاز کربن دی اکسید یک گاز بی رنگ، بی بو و بی مزه است که از یک مولکول کربن و دو مولکول اکسیژن تشکیل شده است. این رایج ترین گاز در جو زمین است و حدود 0.04٪ جو را تشکیل می دهد.CO2 یک گاز گلخانه ای است، به این معنی که نور خورشید را جذب می کند و باعث گرم شدن زمین می شود.

کربن دی اکسید به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد و توسط گیاهان به عنوان بخشی از فرآیند فتوسنتز استفاده می شود. با این حال، فعالیت های انسانی مانند سوزاندن سوخت های فسیلی و جنگل زدایی نیز باعث آزاد شدن این گاز به جو می شود. این افزایش غلظت CO2 در جو باعث گرمایش زمین می شود.

 

خواص گاز کربن دی اکسید

 

خواص:

بی رنگ، بی بو و بی مزه است

یک گاز گلخانه ای است

به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد

توسط گیاهان به عنوان بخشی از فرآیند فتوسنتز استفاده می شود

توسط فعالیت های انسانی مانند سوزاندن سوخت های فسیلی و جنگل زدایی نیز آزاد می شود

باعث گرمایش زمین می شود

کربن دی اکسید یک گاز مهم برای زندگی روی زمین است، اما افزایش غلظت آن در جو باعث گرمایش زمین می شود. این گرمایش می تواند منجر به تغییرات آب و هوایی مانند افزایش سطح دریا، ذوب یخچال ها و یخچال های طبیعی و رویدادهای شدید آب و هوایی شود.

بیشتر بخوانید | خواص و کاربرد گار آرگون

پیوند و ساختار گاز کربن دی اکسید

این گاز یک مولکول خطی است که از یک اتم کربن مرکزی و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است که هر کدام با یک پیوند دوگانه به کربن متصل شده اند. پیوندهای دوگانه در کربن دی اکسید 116 پیکومتر طول دارند و زاویه پیوند 180 درجه است. مولکول CO2 دارای دو اتم اکسیژن است که هر کدام دارای هشت الکترون ظرفیتی هستند. دو الکترون ظرفیتی از هر اتم اکسیژن برای تشکیل پیوند دوگانه با کربن استفاده می شود و چهار الکترون ظرفیتی باقی مانده از هر اتم اکسیژن به صورت جفت الکترون غیرمشترک در نظر گرفته می شود.

این گاز یک مولکول غیرقطبی است زیرا الکترونگاتیوی کربن و اکسیژن تقریباً برابر است. این بدان معناست که توزیع بار الکتریکی در مولکول یکنواخت است و مولکول هیچ گشتاور دوقطبی ندارد.

کربن دی اکسید یک مولکول بی رنگ، بی بو و بی مزه است. این یک گاز بی اثر است و در آب کمی محلول است. نقطه ذوب و جوش CO2 به ترتیب -56.6 و -78.5 درجه سانتیگراد است.

کربن دی اکسید یک گاز گلخانه ای است. این بدان معناست که نور خورشید را جذب می کند و باعث گرم شدن زمین می شود. گاز کربن دی اکسید  به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد، اما فعالیت های انسانی مانند سوزاندن سوخت های فسیلی و جنگل زدایی نیز باعث آزاد شدن CO2 به جو می شود. این افزایش غلظت کربن دی اکسید در جو باعث گرمایش زمین می شود.

 

خواص گاز کربن دی اکسید

 

فتوسنتز

این گاز یکی از مواد اولیه فتوسنتز است. فتوسنتز فرآیندی است که گیاهان از آن برای تولید غذا استفاده می کنند. در فتوسنتز، گیاهان از انرژی خورشید برای تبدیل آب و کربن دی اکسید به گلوکز و اکسیژن استفاده می کنند. گلوکز یک منبع انرژی برای گیاهان است و اکسیژن یک محصول جانبی است که توسط گیاهان آزاد می شود.

CO2از طریق روزنه های برگ وارد گیاه می شود. روزنه ها سوراخ های کوچکی در برگ هستند که آب و دی اکسید کربن را در گیاه جابجا می کنند. کربن دی اکسید سپس وارد کلروپلاست می شود. کلروپلاست ها اندامک هایی در گیاهان هستند که حاوی کلروفیل هستند. کلروفیل یک رنگدانه سبز است که نور خورشید را جذب می کند.

انرژی نور خورشید توسط کلروفیل برای شکستن مولکول آب استفاده می شود. مولکول آب به دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن شکسته می شود. اتم های هیدروژن سپس با مولکول این گاز واکنش داده و گلوکز تولید می کنند. اکسیژن یک محصول جانبی است که توسط گیاهان آزاد می شود.

فتوسنتز فرآیندی ضروری برای زندگی روی زمین است. گیاهان از گلوکز برای تولید انرژی استفاده می کنند و اکسیژنی را که ما برای تنفس نیاز داریم آزاد می کنند.

 

خواص گاز کربن دی اکسید

 

ترکیبات گاز

کربن دی اکسید می تواند با بسیاری از مواد دیگر ترکیب شود تا ترکیبات مختلفی را تشکیل دهد. برخی از ترکیبات رایج عبارتند از:

کربنات ها: کربنات ها ترکیباتی هستند که حاوی یک یون کربنات (CO32-) هستند. نمونه هایی از کربنات ها عبارتند از سنگ آهک، دولومیت و سدیم کربنات.

کربوهیدرات ها: کربوهیدرات ها ترکیباتی هستند که حاوی کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند. نمونه هایی از کربوهیدرات ها عبارتند از قند، نشاسته و سلولز.

اسید کربنیک: اسید کربنیک یک اسید ضعیف است که از واکنش CO2 با آب تشکیل می شود. اسید کربنیک به سرعت تجزیه می شود تا کربنات و یون هیدروژن تولید کند.

کربن مونوکسید: کربن مونوکسید یک گاز بی رنگ و بی بو است که بسیار سمی است. کربن مونوکسید زمانی تشکیل می شود که کربن دی اکسید با اکسیژن در حضور یک کاتالیزور واکنش می دهد.

این گاز یک ماده مهم در محیط است. این ماده توسط گیاهان در فرآیند فتوسنتز استفاده می شود و همچنین در چرخه کربن نقش دارد. CO2 همچنین می تواند در ترکیبات مختلفی یافت شود که برای زندگی روی زمین ضروری هستند.

فهرست مطالب

فهرست مطالب