80 59 4683 021

سیلندر نیتروژن خالص | شارژ نیتروژن آزمایشگاهی | سیلندر گاز N2

حمل و نگهداری سیلندر نیتروژن باید با دقت و رعایت نکات ایمنی انجام شود. سیلندرهای N2 حاوی گاز فشرده هستند که می‌تواند در صورت نشت یا آسیب، خطرناک باشد. نکات حمل و نگهداری سیلندر سیلندر نیتروژن را در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. گرما می‌تواند باعث افزایش فشار گاز در سیلندر شود و خطر […]