80 59 4683 021

گاز استاندارد کربن دی اکسید | CO2

گاز استاندارد کربن دی اکسید

سپهر گاز کاویان، تأمین کننده گاز استاندارد کربن دی اکسید  گاز استاندارد به گازی گفته می‌شود که دارای مشخصات و ویژگی‌های دقیق و معینی باشد. این نوع گازها در کالیبراسیون و تنظیم دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری، آزمایش‌های علمی و صنعتی، و همچنین در کاربردهای پزشکی و دارویی استفاده می‌شوند. انواع گازهای استاندارد گازهای خالص: این نوع […]