80 59 4683 021

8

گازهای ترکیبی کالیبراسیون

گازهای ترکیبی کالیبراسیون شامل ترکیباتی از گازهای مختلف هستند که برای کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری استفاده می شوند. این گازها معمولاً در محدوده های دقیق و مشخصی از غلظت تهیه می شوند و برای کالیبراسیون انواع ابزارهای اندازه گیری از جمله سنسورهای گاز، آنالایزرهای گاز، ابزارهای اندازه گیری فشار و دما و غیره استفاده می شوند. گازهای ترکیبی کالیبراسیون معمولاً شامل اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن و گازهای دیگر مانند پروپان، بوتان، متان و غیره هستند. این گازها برای ارائه دقت بیشتر در کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری، در محیط کنترل شده تهیه و تولید می شوند.

برای مشاهده توضیحات کامل، روی گاز مورد نظر خود کلیک کنید.

8

گازهای ترکیبی کالیبراسیون

گازهای ترکیبی کالیبراسیون شامل ترکیباتی از گازهای مختلف هستند که برای کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری استفاده می شوند. این گازها معمولاً در محدوده های دقیق و مشخصی از غلظت تهیه می شوند و برای کالیبراسیون انواع ابزارهای اندازه گیری از جمله سنسورهای گاز، آنالایزرهای گاز، ابزارهای اندازه گیری فشار و دما و غیره استفاده می شوند. گازهای ترکیبی کالیبراسیون معمولاً شامل اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن و گازهای دیگر مانند پروپان، بوتان، متان و غیره هستند. این گازها برای ارائه دقت بیشتر در کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری، در محیط کنترل شده تهیه و تولید می شوند.

برای مشاهده توضیحات کامل، روی گاز مورد نظر خود کلیک کنید.